• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kontrola stowarzyszeń i fundacji przez starostę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML)

Ważne informacje o szkoleniu

Jednym z licznych obowiązków starosty jest sprawowanie kontroli nad działalnością stowarzyszeń i fundacji. Niektóre spośród kontrolowanych stowarzyszeń i fundacji mają status instytucji obowiązanych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Instytucje takie są uznawane za szczególnie narażone na ryzyko wykorzystania ich do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. To oznacza, że w odniesieniu do tych podmiotów kontrola sprawowana przez starostę ma szerszy zakres. Mianowicie musi zmierzać do zweryfikowania czy działalność stowarzyszenia i fundacji jest zgodna z przepisami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. A ustawa ta nakłada na stowarzyszenia i fundacje będące instytucjami obowiązanymi szereg obowiązków z zakresu AML. Zadaniem starosty jest skontrolowanie czy obowiązki te są prawidłowo wypełniane.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • zdobycie wiedzy w zakresie roli starosty w zwalczaniu procederu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu i poszczególnych obowiązków, które się z tym wiążą,
  • poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wątpliwości związane z procedurą przeprowadzania kontroli nad stowarzyszeniami i fundacjami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  • ustalenie, jaki powinien być zakres kontroli przeprowadzanej przez starostę nad działalnością stowarzyszeń i fundacji jako instytucji obowiązanych,
  • zapoznanie z podstawowymi aspektami obowiązków stowarzyszeń i fundacji jako instytucji obowiązanych,
  • nabycie kompetencji pozwalających na właściwe kontrolowanie stowarzyszeń i fundacji z punktu widzenia przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  • omówienie checklisty kontrolera w zakresie AML – czyli o co pytać i co sprawdzać?
zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawowe informacje o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML):
a. Czym jest pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu?
b. Jakie są ogólne zasady i podstawy prawne walki z tą przestępczością?
c. Czym jest Krajowy System Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu?
d. Dlaczego stowarzyszenia i fundacje są uznawane za narażone na wykorzystanie ich do popełniania tych przestępstw?
e. Metody wykorzystywania stowarzyszeń i fundacji do prania pieniędzy – przykłady.
2. Rola starosty w Krajowym Systemie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu:
a. Jakie zadania spoczywają na staroście w związku z AML?
b. Dlaczego kontrola stowarzyszeń i fundacji przez starostę musi uwzględniać przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu?
3. Stowarzyszenia i fundacje podlegające kontroli starosty z punktu widzenia przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML):
a. Czy wszystkie fundacje podlegają takiej kontroli?
b. Czy wszystkie stowarzyszenia podlegają takiej kontroli?
c. Czy takiej kontroli podlega stowarzyszenie zwykłe? 
d. Co ze stowarzyszeniem zwykłym przekształconym w tzw. stowarzyszenie rejestrowe?
e. Czy kontroli podlega klub sportowy? Co z uczniowskim klubem sportowym?
f. Kim jest instytucja obowiązana?
g. Co to znaczy, że fundacja lub stowarzyszenie ma status instytucji obowiązanej?
h. Czy instytucją obowiązaną się jest czy się bywa?
i. Jak ustalić czy stowarzyszenie lub fundacja ma status instytucji obowiązanej?

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie adresowane jest w szczególności do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności starostwa, odpowiedzialnych za sprawowanie kontroli nad stowarzyszeniami i fundacjami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML).

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, praktyk, doświadczony trener prowadzący szkolenia dla przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego, przeszkoliła setki pracowników sektora publicznego, w tym w temacie obowiązków organów jednostek samorządu terytorialnego związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, uczestniczy w obsłudze prawnej podmiotów z sektora finansów publicznych, specjalizuje się w prawie cywilnym i prawie zamówień publicznych, posiada bogate doświadczenie w dochodzeniu wierzytelności cywilnoprawnych, uzyskała certyfikat ukończenia kursu zorganizowanego przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 20 listopada 2023 r.