• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Rozliczanie i kontrola dotacji przekazanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

online

 

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego tematem będzie rozliczanie i kontrola dotacji przekazywanych NGO w świetle ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego kompleksowo omówimy zagadnienia z zakresu rozliczania i kontroli dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wyjaśnimy trudne kwestie w tym zakresie. Przedstawimy odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania. Prowadzący zajęcia - uznany ekspert w prezentowanej dziedzinie, omówi także sposób postępowania przez samorząd przy kontroli i zwrocie dotacji udzielonych przez JST.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Przykładowe pytania, na które udzielmy odpowiedzi podczas szkolenia:
• Czy jeśli w konkursie jest zapis: Zasada dokonywania przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków między pozycjami kosztorysu – dopuszczalny jest wzrost pozycji kosztorysowej do 30%, to można aneksować taką umowę na prośbę organizacji, która obecnie dysponuje większymi środkami?
• Czy jeśli w wewnętrznym zarządzeniu jst jest zapis, że rozliczenie podpisuje pracownik merytoryczny i burmistrz, to RIO może zarzucić, że nie ma podpisu skarbnika?
• Czy można w rozliczeniu wykazać większy wkład własny niż zakładano w ofercie?
• Czy płatności za faktury muszą być dokonywane z rachunku fundacji, na który przekazywana jest dotacja?
• Jak sprawnie przeprowadzić postępowanie o zwrocie dotacji?
• Czy z przekazanej dotacji mogą być refundowane wydatki poniesione wcześniej na realizację zadania publicznego, tj.: przed datą przekazania dotacji, przed datą zawarcia umowy?
• Organizacja odmawia przedstawienia list obecności uczestników zadania powołując się na ochronę danych osobowych. Co w takim przypadku?
• Co zrobić jeśli stowarzyszenie nie reaguje na zalecenia pokontrolne i nie odpowiada na wezwania?

zwiń
rozwiń
Program

1. Realizacja zadań:
• Realizacja zadań zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
- zasady prawidłowego ponoszenia wydatków,
- przesunięcia środków między pozycjami kosztorysu,
- zmiany w zakresie realizowanego zadania,
- dokumentowanie wydatków, działań i rezultatów,
- rozliczanie rezultatów zadania i działania w przypadku niepełnego osiągnięcia rezultatów,
- sprawozdawczość i rozliczenie dotacji: czynności po stronie urzędu i terminy.
• Tryb uproszczony - małe granty.
2. Kontrola dotacji:
• Czy każde zadanie powinno być kontrolowane?
• Jakie elementy zadania podlegają kontroli?
• Procedura kontroli - czy wymagane są jakieś dokumenty.
• Stwierdzenie nieprawidłowości i protokół z kontroli.
• Procedura zwrotu dotacji.
3. Sesja pytań i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy samorządowi zajmujący się współpracą z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecania im zadań publicznych, pracownicy działów kontroli i audytu, osoby rozliczające dotacje w JST, sekretarze oraz przedstawiciele NGO.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony trener z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki na temat ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ekspert oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2023 przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18 grudnia 2023 r.