• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Prawne aspekty funkcjonowania instytucji kultury

W przypadku zgłoszenia do 2 lutego 2024 r. cena wynosi 399 zł netto.

Ważne informacje o szkoleniu

Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej w dość ogólny sposób reguluje funkcjonowanie instytucji kultury. Powoduje to problemy w stosowaniu przepisów i prowadzi do sytuacji, w której w szczegółowych kwestiach źródłem prawa, w coraz większym stopniu jest orzecznictwo sądów administracyjnych nie zaś tekst samej Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Podczas szkolenia zaprezentowane i omówione zostaną obowiązujące przepisy prawa oraz liczne wyroki sądów dotyczące różnych aspektów funkcjonowania instytucji kultury oraz rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów dotyczące statutów instytucji kultury.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Dostarczenie uczestnikom wiedzy i informacji dotyczących przepisów regulujących działalność instytucji kultury, w tym bibliotek publicznych oraz ich interpretacji, zgodnie z najnowszym orzecznictwem. 
• Uczestnicy otrzymają wyczerpujące informacje dotyczące różnych aspektów funkcjonowania instytucji kultury oraz liczne praktyczne przykłady.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Tworzenie instytucji kultury i nadawanie statutu:
a. Akt o utworzeniu instytucji kultury;
b. Ustawowe obowiązki organizatora;
c. Zakres regulacji w statucie;
d. Określenie organów zarządzających i doradczych oraz sposobu ich powoływania;
e. Określenie celów i zadań instytucji;
f. Określenie źródeł finansowania;
g. Postanowienia dotyczące prowadzenia działalności innej niż kulturalna;
h. Czy organizator może narzucić instytucji w statucie organizację konkretnych wydarzeń?
2. Powoływanie dyrektora instytucji kultury:
a. Powołanie dyrektora w wyniku konkursu;
b. Powołanie dyrektora bez konkursu;
c. Umowa dot. warunków organizacyjno-finansowych działania instytucji;
d. Powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora.
3. Relacje między organizatorem a dyrektorem:
a. Uprawnienia organizatora w stosunku do instytucji kultury;
b. Nadzór nad instytucją kultury;
c. Wykonywanie niektórych czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora (urlopy, delegacje, akta osobowe).
4. Odwołanie dyrektora instytucji kultury:
a. Przesłanki i warunki odwołania;
b. Procedura odwołania.
5. Organizacja wewnętrzna instytucji:
a. Ustalanie struktury organizacyjnej instytucji;
b. Powoływanie i odwoływanie wicedyrektora/wicedyrektorów
c. Zastępowanie dyrektora podczas jego nieobecności;
d. Rady programowe – kompetencje;
e. Przystąpienie instytucji kultury do wspólnej obsługi.
6. Finansowanie instytucji kultury przez organizatora:
a. Dotacje organizatora;
b. Plan finansowy.
7. Łączenie instytucji kultury.
8. Likwidacja instytucji kultury.
9. Odpowiedzi na pytania uczestników.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy samorządowych instytucji kultury oraz pracownicy samorządowi komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za współpracę z instytucjami kultury, a także osoby zamierzające ubiegać się o stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Menedżer i animator kultury. Dyrektor Ośrodka Postaw Twórczych we Wrocławiu. Sekretarz Wrocławskiej Rady Kultury. W latach 2017-2021 był członkiem zespołu sterującego programu Kultura Dostępna. W latach 2019-2021 był członkiem zespołu sterującego programu Kultura–Interwencje. Uczestniczy w różnorodnych projektach w obszarze kultury. Jest koordynatorem Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 - Dolny Śląsk. Od 2013 r. jest animatorem/ekspertem, udzielającym wsparcia beneficjentom programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne Narodowego Centrum Kultury. W zakresie programów dotacyjnych MKiDN przeszkolił już kilkaset osób, zarówno podczas szkoleń otwartych, jak zamkniętych, realizowanych na zlecenie instytucji kultury i innych podmiotów. Redaguje serwis internetowy MenedżerKultury.pl. Jest autorem książki pt. „Samorządowa instytucja kultury. Instrukcja obsługi”.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 440 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. W przypadku zgłoszenia do 2 lutego 2024 r. cena wynosi 399 zł netto.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 13 lutego 2024 r.