• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zamknięcie roku 2023 i obowiązki rachunkowe w organizacji pozarządowej

online

 

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie rachunkowość w NGO z uwzględnieniem sprawozdawczości, księgowości i ewidencji rachunkowej w organizacji pozarządowej. 

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia prowadząca, wieloletni ekspert i praktyk, przedstawi uczestnikom najważniejsze zagadnienia księgowości w organizacjach pozarządowych. Szkolenie pozwoli uporządkować pod względem prawnym, praktycznym i kontrolnym specyficzną dla stowarzyszeń i fundacji politykę rachunkowości, zasady ujmowania przychodów i kosztów oraz inne dokumenty wewnętrzne oraz sprawozdawcze.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy w zakresie wymogów ustawy o rachunkowości i innych ustaw obowiązujących NGO, z uwzględnieniem ostatnich zmian.
• Poszerzenie wiedzy na temat prawidłowej ewidencji przychodów i kosztów, Zakładowego Planu Kont dla organizacji pozarządowej, mechaniki typowych kont księgowych i zasad prowadzenia zapisów operacji gospodarczych.
• Uzyskanie odpowiedzi na pytania i wskazówek postępowania w zakresie sprawozdawczości finansowej organizacji i czynności związanych z zamknięciem roku.

zwiń
rozwiń
Program

1. Funkcja informacyjna i kontrolna rachunkowości w NGO:
• Wymogi rachunkowości i księgowości w organizacjach pozarządowych wg ustawy o rachunkowości.
• Wymogi innych ustaw, w tym ustawy o działalności pożytku publicznego oraz ustawy o finansach publicznych, w stosunku do księgowości stowarzyszeń i fundacji.
• Zasady rachunkowości a praktyka zapisów w organizacji pozarządowej.
• Wymogi rzetelności zapisów księgowych, przejrzystości i dostępności danych a udostępnianie dla organów kontrolnych.
2. Użyteczność i rola statutu w kontroli działań NGO:
• Rola statutu w formułowaniu "misji" (celów) organizacji.
• Merytoryczne i prawne uwarunkowania działalności NGO, zawarte w statucie oraz obraz działań statutowych w księgach rachunkowych.
3. Dokumenty regulujące wewnętrzne zasady rachunkowości w NGO:
4. Polityka rachunkowości i jej znaczenie dla prawidłowej kontroli finansowej.

• Załącznik do polityki rachunkowości - Zakładowy Plan Kont.
• Ćwiczenia praktyczne z odczytywaniem informacji z planu kont.
5. Rachunek kosztów w organizacji pozarządowych:
• Zasada podziału kosztów w organizacji pozarządowej - wymogi ustawy o rachunkowości po kolejnych aktualizacjach a wymogi audytu.
• Podstawowe wzory rachunku kosztów w NGO.
• Ćwiczenia praktyczne w badaniu struktury rachunku przychodów i kosztów.
6. Przychody w organizacji pozarządowej:
• Podstawowe zasady zestawienia kosztów (wydatków) i źródeł ich finansowania (przychodów) w organizacji pozarządowej, zasady podziału przychodów i kosztów w rachunkowości jednostki.
• Zasady księgowania przychodów z różnych źródeł.
• Wyodrębnianie kont kosztowych w odniesieniu do realizacji zadań publicznych, struktura kont "kosztów projektu" a rachunek zysków i strat wg aktualnego wzoru.
7. Pozostałe operacje gospodarcze w NGO i ich zapis na kontach:
• Zasady czytelnej dekretacji dokumentów księgowych.
• Zestawienie Obrotów i Sald, podstawowe informacje i pytania.
• Praktyczne badanie informacji zawartych w ZOiS.
8. Księgowość organizacji pozarządowych wg obowiązujących przepisów:
• Zasady uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, wg rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r.
• Kontrola w organizacji pozarządowej w zależności od wybranej ewidencji księgowej: uzgodnienie sposobu rozliczeń, wymagane informacje, proponowane sposoby przeprowadzenia czynności.
• JPK w organizacjach pozarządowych od 2024 roku.
9. Zamknięcie roku obrachunkowego w księgach NGO:
• Obowiązki sprawozdawcze na zakończenie roku, zamknięcie ksiąg.
• Salda kont wynikowych, rozrachunkowych, aktywnych i pasywnych.
• Zasady sporządzania bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej według załącznika nr 6 do Ustawy o rachunkowości.
• Zasady podpisywania i wysyłania deklaracji/zeznań skarbowych/sprawozdawczości finansowej w NGO.
10. Strefa wolnego pytania.
11. Podsumowanie. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Księgowi w stowarzyszeniach i fundacjach, biura księgowe obsługujące organizacje pozarządowe, osoby odpowiedzialne za rozliczenia zadań zleconych organizacjom pozarządowym oraz ich kontrolę,  koordynatorzy zadań pożytku publicznego, projektów i zbiórek publicznych, członkowie zarządu stowarzyszeń i fundacji.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Audytor, absolwent Akademii Krakowskiej, przez 15 lat członek zarządu fundacji, długoletni i certyfikowany księgowy prowadzący własną praktykę dla podmiotów III sektora i ekonomii społecznej, doświadczony wykładowca w dziedzinie rachunkowości NGO. Autor popularnej publikacji Fundacje i Stowarzyszenia, publikowanej od 2010 roku w pięciu wydaniach i kilkutysięcznym nakładzie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 325 PLN netto/os. + 23% VAT. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 7 grudnia 2023 r.