• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy

online
Potwierdzone

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 19 czerwca 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z kategorii gospodarka komunalna, którego przedmiotem będzie gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

Ważne informacje o szkoleniu

Ustawowym obowiązkiem gminy jest zapewnianie lokali w ramach najmu socjalnego, lokali zamiennych, a także zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych osób o niskich dochodach, przy wykorzystaniu mieszkaniowego zasobu gminy. W celu realizacji tego zadania, na gminie spoczywa między innymi obowiązek użytkowania komunalnych budynków mieszkalnych, zgodnie z ich przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywanie ich w należytym stanie technicznym. Podczas zajęć:
• Dokładnie przeanalizujemy przygotowanie projektu Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy.
• Omówimy obowiązki gminy w zakresie inwentaryzacji nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi.
• Wskażemy, w jaki sposób gmina powinna dążyć do ograniczania koszty dostaw ciepła do budynków mieszkalnych.
Prowadzący dokona analizy regulacji prawnych, przekaże cenne wskazówki i podpowiedzi przydatne w pracy. Uczestnicy szkolenia uzyskają również możliwość konsultacji poszkoleniowych z trenerem.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przedstawimy zasady gospodarowania nieruchomościami komunalnymi zabudowanych budynkami mieszkalnymi.
• Zaprezentujemy tryb przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, w tym źródeł danych niezbędnych do sporządzenia projektu uchwały.
• Omówimy zasady inwentaryzacji mienia komunalnego oraz przeprowadzania kontroli okresowych budynków, niezbędnych do bieżącego zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy.
• Zaprezentujemy obowiązki gminy wynikające z przepisów prawa w szczególności z prawa budowlanego.
• Omówimy obowiązki gminy w zakresie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz w zakresie zdalnego odczytu wskazań wodomierzy i ciepłomierzy.
• Wskażemy najczęściej popełniane błędy i nieprawidłowości pojawiające się przy zarządzaniu mieszkaniowym zasobem gminy.
• Odpowiemy między innymi na pytania:
- W jaki sposób ustrój gminy wpływa na gospodarowanie zasobem mieszkaniowym ?
- Jaki wpływ ma inwentaryzacja mienia komunalnego na przygotowanie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy?
- Kiedy należy legalizować urządzenia pomiarowe będące podstawą rozliczenie opłat niezależnych od wynajmującego?
- Jakie obowiązki wynikające z Ustawy – Prawo Budowlane, muszą wykonywać zarządzający komunalnymi mieszkalnymi?
- Dlaczego wprowadzono obowiązek wyposażenia ciepłomierzy i wodomierzy w lokalach w funkcję umożliwiającą zdalny odczyt, w terminie do 1 stycznia 2027 roku?
• Przekażemy obszerne materiały szkoleniowe:
- Wyciągi z ustaw i orzeczeń sądów, które mogą być pomocne w zarządzaniu mieszkaniowym zasobem gminy.
- Procedura inwentaryzacji nieruchomości, budynków i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
- Procedura ustalania rocznych planów remontów.

zwiń
rozwiń
Program

1. Uwarunkowania prawne.
• Definicja mieszkaniowego zasobu gminy.
• Konieczność uchwalania wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
• Podstawowe zawartość wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
• Źródła danych niezbędnych do sporządzenia projektu uchwały.
• Wpływ nowych przepisów prawa na realizację wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
• Gminne programy rewitalizacji.
2. Podstawy prawne gospodarki lokalami mieszkalnymi.
• Uprawnienia organów gminy w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy.
• Obowiązki organu wykonawczego gminy na podstawie art. 23 i 25 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
• Wymogi inwentaryzacji z ustawy o rachunkowości.
3. Inwentaryzacja podstawą mieszkaniowym zasobem gminy.
• Ewidencja nieruchomości, budynków i lokali (mieszkalnych, użytkowych, pracowni twórczych i pozostałych pomieszczeń) oraz ich użytkowników.
• Podstawy prawne ustalania powierzchni użytkowej dla potrzeb ustalenia opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych oraz ustalenia podatku od nieruchomości.
• Inwentaryzacja urządzeń technicznych i legalizacja urządzeń pomiarowych.
• Obowiązek wyposażenia ciepłomierzy i wodomierzy w lokalach w funkcję umożliwiającą zdalny odczyt, w terminie do 1 stycznia 2027 roku.
• Przeciwdziałanie nadmiernej energochłonności budynków mieszkalnych.
• Przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
4. Podstawy użytkowania budynków mieszkalnych.
• Obowiązki właściciela lub zarządcy mieszkaniowego zasobu gminy.
•  Zgłaszanie budynków do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków - bazy źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.
• Organy uprawnione do kontroli danych wprowadzonych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
• Dokumentacja użytkowania budynków.
• Obowiązkowe kontrole stanu technicznego budynków.
• Zasady ustalania planu remontów.
• Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie polecane dla zarządców i administratorów komunalnych budynków mieszkalnych. Na zajęcia zapraszamy przede wszystkim pracowników urzędów gmin i jednostek organizacyjnych gmin zarządzających mieszkaniowymi zasobami gmin (m.in. wydziały gospodarki lokalami, zakłady gospodarki mieszkaniowej, TBS, ZGN, spółdzielnie mieszkaniowe).

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwent Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w zakresie szacowania nieruchomości, a także studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami. Od 1991 roku zatrudniony w urzędach gmin, gdzie zawodowo odpowiadał za zarządzanie mieniem komunalnym między innymi placówkami oświatowymi oraz komunalnymi budynkami mieszkalnymi. Do obowiązków należało między innymi gospodarowanie zasobem mieszkaniowym, ustalanie opłat za korzystanie z mieszkań komunalnych w tym także przygotowywanie różnego rodzaju umów, uchwał, zarządzeń i regulaminów. Od maja 2011 roku w ramach Instytutu Aktywizacji Zawodowej Rynku Nieruchomości TRANSFER uczestniczy w udzielaniu bezpłatnych porad prawnych w sprawach związanych z rynkiem nieruchomości. Prowadzący wykłady dotyczące ustroju i funkcjonowania samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 19 czerwca 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27 czerwca 2024 r.