• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zwierzęta dziko żyjące. Zapobieganie bezdomności zwierząt oraz zadania gmin w zakresie ochrony zwierząt

online

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie z kategorii ochrona środowiska, dotyczące ochrony zwierząt w gminie między innymi w kontekście programów zapobiegania bezdomności zwierząt.

Ważne informacje o szkoleniu

Na obszary zamieszkane przez człowieka coraz częściej zaczyna wkraczać dzika przyroda. Pojawianie się dziko żyjących zwierząt w centrum miejscowości i na drogach wymaga coraz większej uwagi.  Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego ekspert omówi najistotniejsze zagadnienia dotyczące zapobiegania bezdomności zwierząt oraz uprawnienia i obowiązki samorządów w odniesieniu do dziko żyjących zwierząt.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

1. Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu procesu rozwiązania problemu bezdomnych zwierząt w gminach.
2. Poznanie najczęściej powtarzających się uchybień z zakresu postępowania administracyjnego w działalności gmin.
3. Zapoznanie z zadaniami gminy w zakresie ochrony zwierząt.
4. Poznanie odpowiedzi na między innymi następujące pytania:
• Jakie są obowiązki posiadaczy zwierząt domowych w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego i osób trzecich?
• Czym jest dzikie zwierzę i jakie gmina ma obowiązki w tym zakresie?
• Kto odpowiada za usunięcie zwierzęcia z terenu nieruchomości i drogi?
• Jak postępować w przypadku stwierdzenia rażącego zaniedbania zwierząt?
• Jakie są procedury i zasady wydawania zezwoleń na prowadzenie schronisk dla zwierząt?

zwiń
rozwiń
Program

1. Program zapobiegania bezdomności zwierząt – funkcjonowanie aktualnego stanu prawnego.
• Schroniska dla zwierząt; legalizacja i funkcjonowanie. Możliwości umieszczenia tymczasowego zwierząt w innym miejscu.
• Pomoc kotom w środowisku naturalnym.
• Dokonywanie zabiegów na zwierzętach - sterylizacja i kastracja; usypianie ślepych miotów.
• Zapewnienie opieki weterynaryjnej; zwłoki zwierząt bezdomnych.
• Wyłapywanie zwierząt.
2. Zasady użycia broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego w stosunku do zwierząt.
3. Zwierzęta dziko żyjące a obowiązki gminy.

• Jakie zwierzę można uznać za dzikie?
• Jaki jest status zwierząt dziko żyjących?
• Czy przepisy dotyczące zwierząt bezdomnych stosuje się do zwierząt dziko żyjących?
• Jakie obowiązki ma gmina wobec zwierząt dzikich?
• Czym się różni zwierzę dzikie od zwierzęcia łownego?
• Kto odpowiada za usuwanie padłych zwierząt z nieruchomości?
• Czy zarządca drogi odpowiada za usunięcie zwierzęcia z drogi?
• Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta.
• Uprawnienia i obowiązki gmin, zarządców dróg i innych organów państwa,
• Problematyka dochodzenia roszczeń dotyczących zwierząt dziko żyjących i ich zwłok.
4. Obowiązki posiadaczy zwierząt domowych w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego i eliminowanie zagrożenia dla osób trzecich.
5. Postępowanie w sprawach odebrania zwierząt w razie stwierdzenia ich rażącego traktowania.
6. Zasady postępowania dowodowego i wyjaśniającego w postępowaniu administracyjnym.
7. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla zwierząt i prowadzenie działalności polegającej na wyłapywaniu zwierząt – zasady i procedura.
8. Wykroczenia i postępowanie z nimi związane – rola gminy w postępowaniu.
9. Omówienie najczęściej powtarzających się uchybień z zakresu postępowania administracyjnego w działalności orzeczniczej gmin.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin, miast, zakładów komunalnych, straż miejska, pracownicy powiatowych inspekcji weterynarii, podmioty prowadzące schroniska dla zwierząt, organizacje społeczne zajmujące się ochroną zwierząt.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wykładowca FRDL oraz innych ośrodków w kraju z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego. W codziennej pracy zajmuje się między innymi kwestiami prawnymi związanymi z obowiązkami gmin dotyczącymi ochrony zwierząt, ochrony środowiska, i prawa administracyjnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 439 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27 czerwca 2024 r.