• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Jak optymalizować wydatki na oświatę? Wydatki a subwencja oświatowa

Cena: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, które umożliwi zdobycie wiedzy z obszaru optymalizacji wydatków oświatowych zarówno na poziomie szkoły/placówki oświatowej, jak i samorządu. Podczas zajęć:

 • Wytłumaczymy, w jaki sposób jest kalkulowana subwencja i jakie dane są uwzględniane do jej naliczenia.
 • Pokażemy, co może zrobić dyrektor szkoły, aby mieć wpływ na zwiększenie subwencji oświatowej i lepszą optymalizację wydatków szkoły.
 • Przekażemy również wskazówki, jak zoptymalizować wydatki na oświatę w samorządzie, wykorzystując dane, którymi dysponuje organ prowadzący.
 • Wskażemy, jak decyzje w zakresie organizacji pracy placówek oświatowych przekładają się na poziom wydatków i subwencji.
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poznanie zasad związanych z finansowaniem zadań oświatowych w odniesieniu do wydatków ponoszonych przez samorząd, a także w stosunku do naliczonej subwencji oświatowej.
 • Zrozumienie przyczyny otrzymywania subwencji o określonej wysokości.
 • Wskazanie zależności pomiędzy arkuszem organizacji, wydatkami szkoły a subwencją oświatową:
 • na jakie wydatki w szkole otrzymują Państwo subwencję oświatową,
 • jakie dane wpływają na jej wysokość (zakres zadań, które są dobrze finansowane z subwencji i te, które wymagają dodatkowo dużych nakładów finansowych ze strony samorządu).
 • Przedstawienie, jak dyrektor szkoły i samorząd mogą zoptymalizować wydatki na oświatę, wykorzystując dane, którymi dysponują.
 • Finanse wytłumaczymy dwutorowo – z jednej strony wskażemy, jak zmniejszyć wydatki, a z drugiej jak otrzymać wyższą subwencję oświatową. Objaśnimy, jak decyzje, które podejmuje dyrektor i samorząd wpływają na finanse, tj. na wydatki i dochody, pochodzące z subwencji.
 • Szkolenie poprowadzi były pracownik MEN, odpowiedzialny za dotacje oświatowe, autor ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
zwiń
rozwiń
Program

1. Aspekty prawne – ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.
2. Zasady podziału subwencji ogólnej. Metryczka subwencji oświatowej – jak czytać i rozumieć metryczkę?
3. Rezerwa subwencji oświatowej – komu przysługuje i jak ją uzyskać?
4. Wydatki szkoły a wysokość subwencji – na jakie wydatki szkoła otrzymuje subwencję oświatową? W przypadku jakich wydatków finansowanie w subwencji jest pozorne, a w przypadku jakich wystarczające?
5. Wpływ zapisów w arkuszu organizacji szkoły na budżet samorządu. Optymalizacja wydatków. Jak samorząd na podstawie danych z arkusza może zoptymalizować wydatki na oświatę?
6. Realny wpływ samorządu na wydatki oświatowe. Prawo oświatowe czy prawo finansowe? Władza zawarta w planie finansowym szkoły i przedszkola.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, skarbnicy jst, sekretarze jst, dyrektorzy i pracownicy wydziałów oświaty jednostek samorządu terytorialnego, ZEAS-ów, CUW-ów, dyrektorzy samorządowych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu, odpowiedzialnego za SIO oraz finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m. in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.