• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Regulamin wynagradzania nauczycieli – procedura tworzenia uchwały rady gminy/powiatu

Program i karta zgłoszenia

Przy zgłoszeniach do dnia 29 maja 2024 roku obowiązuje cena 399 zł netto/os

Ważne informacje o szkoleniu

Regulamin wynagradzania nauczycieli, ustalany w randze uchwały rady gminy (powiatu), stanowi jeden z podstawowych aktów prawa kształtujących sytuację materialną tej grupy zawodowej na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z wolą ustawodawcy, to właśnie zapisy regulaminu wynagradzania nauczycieli mają gwarantować osiągnięcie wymaganych średnich wynagrodzeń. Przyjęty przez radę gminy (powiatu) kształt regulaminu wynagradzania nauczycieli determinuje wysokość wydatków danej jednostki samorządu terytorialnego na oświatę.
• Jeżeli stoicie Państwo przed zadaniem zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli, to proponowane szkolenie pozwoli na usystematyzowanie i uaktualnienie wiedzy dotyczącej tego tematu.
• Wiedza uzyskana podczas szkolenia pozwoli na uniknięcie podstawowych błędów, które mogłyby skutkować unieważnieniem, przez nadzór wojewody, zapisów przyjętych w Państwa regulaminach wynagradzania nauczycieli (dzięki analizie zagadnienia na bazie aktualnego orzecznictwa sądowego oraz zapisów uchwał uchylanych przez organy nadzoru).
• Otrzymane przykłady dokumentów ułatwią Państwu wypracowanie własnego projektu uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przedstawienie zasad tworzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz przegląd aktualnego orzecznictwa sądowego w tym zakresie.
• Analiza wpływu zmian w zakresie zmniejszenia liczby stopni awansu zawodowego nauczycieli, wprowadzonych do ustawy Karta Nauczyciela z dniem 1 września 2022r., na kształt uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
• Szkolenie będzie prowadzone z naciskiem na praktyczne aspekty redagowania regulaminu wynagradzania nauczycieli.
• Materiały szkoleniowe obejmować będą przykłady dokumentów, które ułatwią Państwu wypracowanie własnego projektu uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.  
•   Na szkoleniu otrzymacie Państwo odpowiedzi między innymi na następujące pytania:

 • Czy regulamin wynagradzania nauczycieli jest aktem prawa miejscowego?
 • Jakie warunki ogólne powinny zostać uwzględnione przy określaniu w regulaminie wynagradzania nauczycieli szczegółowych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego?
 • Czy z dniem objęcia stanowiska dyrektora można przyznać mu dodatek motywacyjny?
 • Czy w regulaminie ustalamy dodatek za pełnienie funkcji opiekuna stażu?
 • Czy dodatek za wychowawstwo w kwocie 300 zł przysługuje nauczycielowi przedszkola?
 • Od spełnienia jakich kryteriów organ może uzależnić wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły?
 • Czy ocena wyników pracy dyrektora szkoły może mieć wpływ na wysokość dodatku funkcyjnego?
 • Czy rada gminy może ustalić okoliczności przyznawania dodatku za warunki pracy wykraczające poza katalog określony w rozporządzeniu MEN z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy?
 • Czy organ prowadzący posiada kompetencje do ustalenia w regulaminie wynagradzania okoliczności, w których nauczycielowi nie przysługuje konkretny składnik wynagrodzenia?
 • Czy w procesie uzgadniania projektu regulaminu wynagradzania nauczycieli wymagane jest uzyskanie całkowitej zgody związków zawodowych na propozycje organu prowadzącego?
zwiń
rozwiń
Program

1. Konstruowanie uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w oparciu o zasady techniki prawodawczej.
2. Konieczność dokonania analizy obowiązującego regulaminu wynagradzania nauczycieli pod kątem realizacji warunku uzyskania na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego średnich wynagrodzeń nauczycieli początkujących, mianowanych oraz dyplomowanych.
3. Składniki wynagrodzenia nauczycieli ustalane przez MEN.
4. Ustalenie regulaminu wynagradzania nauczycieli zadaniem organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego - szczegółowe umówienie poszczególnych elementów regulaminu:

 • określenie wysokości stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnych oraz za warunki pracy;
 • określenie szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
 • określenie wysokości i warunków wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt (nagrody i inne świadczenia ze stosunku pracy), o ile nie zostały one określone w ustawie lub w odrębnych przepisach.

5. Mentor - stanowisko z uprawnieniem do dodatku funkcyjnego.
6. Obowiązek uzgodnienia regulaminu wynagradzania nauczycieli ze związkami zawodowymi i konsekwencje jego niedopełnienia.
7. Możliwość podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego przez organy prowadzące szkoły będące JST.
8. Zapisy regulaminów uchylane przez organy nadzoru.
9. Aktualne orzecznictwo dotyczące regulaminów wynagradzania nauczycieli.
10. Dyskusja i odpowiedzi na pytania.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

pracownicy zatrudnieni w urzędach gmin i starostwach powiatowych oraz centrach usług wspólnych odpowiedzialni za prowadzenie spraw z zakresu oświaty, a także inne osoby zainteresowane tematem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli oraz pracowników samorządowych. Praktyk z ponad dwudziestoletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w wydziale oświaty urzędu miasta. Autorka aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych. Trenerka szkoleń z branży oświatowej, wysoko oceniana przez ich uczestników. Ekspertka Forów Oświaty działających przy ośrodkach FRDL. 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniach do dnia 29 maja 2024 roku obowiązuje cena 399 zł netto/os.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać  do 7 czerwca 2024 r.