• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Wybrane aspekty działalności nadzorczej podmiotu tworzącego w zakresie gospodarki finansowej spzoz

Uwaga! Przy zgłoszeniach do dnia 21 czerwca 2024 r. obowiązuje cena promocyjna 399 PLN netto/os.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia zapoznamy uczestników z narzędziami niezbędnymi do realizacji zadań nadzorczych podmiotu tworzącego w zakresie gospodarki finansowej, a także zarządzania majątkiem i wydatkowania środków publicznych przez podmiot leczniczy. Przedstawimy zadania podmiotu tworzącego związane z oceną raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ-u i przyjęciem programu naprawczego oraz wskażemy różnice między czynnościami nadzorczymi a kontrolnymi. Praktyczne aspekty obowiązków ustawowych zostaną przybliżone na przykładach i case study.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Syntetyczne przedstawienie formalnych obowiązków ciążących na podmiotach tworzących w zakresie sprawowania nadzoru nad gospodarką finansową SPZOZ oraz narzędzi służących ich realizacji.
• Zapoznanie z metodami analizy i oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ, z uwzględnieniem rodzaju i specyfiki udzielanych świadczeń.
• Wskazanie sposobu monitorowania prawidłowości wykorzystania dotacji przez SPZOZ, jak również warunków pokrycia straty SPZOZ przez podmiot tworzący.

zwiń
rozwiń
Program

1. Przegląd przepisów regulujących gospodarkę finansową podmiotów leczniczych oraz zasady nadzoru podmiotu tworzącego:
• podmiot leczniczy funkcjonujący w formie SPZOZ,
• podmiot tworzący SPZOZ i jego zadania w zakresie nadzoru,
• obszary nadzoru wymagające szczegółowych regulacji na poziomie podmiotu tworzącego,
• przepisy definiujące zasady prowadzenia gospodarki finansowej przez SPZOZ,
• SPZOZ jako jednostka sektora finansów publicznych.
2. Nadzór nad majątkiem SPZOZ:
• przygotowanie procedury nabywania, zbywania, wynajmu i likwidacji składników majątku SPZOZ,
• monitorowanie poziomu zobowiązań,
• kompetencje podmiotu tworzącego w zakresie ustalania szczególnych zasad wydatkowania środków publicznych przez SPZOZ,
• obowiązki podmiotu tworzącego, udzielającego dotacji.
3. Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej jako narzędzie realizacji obowiązków nadzorczych:
• rola i kompetencje podmiotu tworzącego w procesie przygotowania raportu,
• podstawowa struktura dokumentu,
• źródła danych do przygotowania raportu,
• prognozowanie sytuacji finansowej SPZOZ w okresach przyszłych,
• wskaźniki ekonomiczno-finansowe określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia (zyskowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania przepływami finansowymi, zadłużenia).
4. Ocena, przez podmiot tworzący, sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki wynikającej z raportu:
• weryfikacja poprawności wyliczeń i założeń,
• ocena, zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu MZ,
• wnioski i wskazówki wynikające z oceny.
5. Nadzór nad realizacją przez SPZOZ programu naprawczego:
• przesłanki dla przygotowania programu naprawczego przez SPZOZ,
• struktura i zakres programu naprawczego,
• weryfikacja zdefiniowanych działań naprawczych,
• określenie obowiązków SPZOZ w zakresie sprawozdawczości z wykonania programu,
• monitorowanie realizacji programu.
6. Pozostałe źródła danych o sytuacji finansowej SPZOZ:
• plan finansowy i inwestycyjny oraz sprawozdania z ich realizacji,
• sprawozdania o zobowiązaniach i należnościach,
• protokoły kontroli realizowanych przez uprawnione instytucje,
• realizacja umów na świadczenia opieki zdrowotnej oraz inne usługi medyczne,
• Standard Rachunku Kosztów – rentowność poszczególnych zakresów działalności leczniczej.
7. Dyscyplina finansów publicznych w SPZOZ – obowiązki podmiotu tworzącego w zakresie zapobiegania naruszeniom dyscypliny przez podległe jednostki oraz ich zgłaszania.
8. Konsultacje w tematyce szkolenia.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Członkowie zarządów jst odpowiedzialni za sprawy zdrowia, członkowie rad społecznych SPZOZ, skarbnicy jst, dyrektorzy/kierownicy i pracownicy wydziałów zdrowia i innych komórek organizacyjnych nadzorujących podmioty lecznicze w jst, kierownicy i pracownicy wydziałów kontroli, audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni, inne osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony pracownik administracji samorządowej i państwowej, główny księgowy i menedżer w publicznych podmiotach leczniczych, posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów, aktywny członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, doktorantka Szkoły Głównej Handlowej, wykładowca i autor publikacji w zakresie finansów publicznych i zarządzania w ochronie zdrowia.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 440 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniach do dnia 21 czerwca 2024 r. obowiązuje cena promocyjna 399 PLN netto/os.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.org.pl do 1 lipca 2024 r.