• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Świadczenia, które odbiegają od najczęściej udzielanych form pomocy społecznej

online
Program i karta zgłoszenia

Przy zgłoszeniu do 30 maja 2024 r. cena wynosi 409 zł netto/os.

Zapraszamy Państwa na nasze specjalistyczne szkolenie, które poświęcone jest nowatorskim formom świadczeń społecznych, odbiegającym od tradycyjnych i najczęściej udzielanych form pomocy społecznej. To szkolenie kierowane jest do pracowników socjalnych, specjalistów ds. pomocy społecznej, a także wszystkich zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy na temat nowoczesnych metod wsparcia społecznego.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanego szkolenia jest analiza świadczeń, które nie należą do najczęściej udzielanych form pomocy społecznej, co nie zwalnia z obowiązku ich prawidłowej realizacji, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym – przepisów ustawy o pomocy społecznej, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej. Podczas zajęć przeanalizujemy te nietypowe świadczenia, wyjaśnimy sposób postępowania. Udzielimy odpowiedzi między innymi następujące pytania:
• Kto jest uprawniony do wynagrodzenia dla opiekuna prawnego i na jakiej podstawie?
• Jaka jest wysokość tego świadczenia i jakie zasady obowiązują przy jego wypłaceniu?
• Kiedy występuje obowiązek sprawienia pogrzebu przez gminę?
• Jak ustalić gminę właściwą do sprawienia pogrzebu?
• Co obejmuje organizacja pogrzebu przez gminę oraz od kogo i jak dochodzić zwrotu jego kosztów?
• Jak skorzystać z możliwości wytaczania na rzecz obywateli powództw o roszczenia alimentacyjne?
• Co to jest umowa o dożywocie i jakie skutki prawne powoduje?
• Czy i jak dożywocie można zamienić na rentę w przypadku potencjalnych i faktycznych mieszkańców DPS, osób korzystających z usług opiekuńczych?
• Jakie są obowiązki OPS/CUS w kontekście ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej i jak je zrealizować w praktyce?

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu realizacji świadczeń: wynagrodzenia dla opiekuna prawnego, organizacji pogrzebu osoby zmarłej, dziecka (płodu) nieodebranego ze szpitala.
• Zdobycie informacji na temat skutków niewywiązywania się z umowy o dożywocie w przypadku skierowania do DPS, udzielania usług opiekuńczych osobie, która przekazała swój majątek w zamian za dożywocie.
• Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności merytorycznych w zakresie wytyczania roszczeń alimentacyjnych na rzecz obywateli.
• Zapoznanie i objaśnienie sposobu realizacji zadań OPS/CUS wynikających z ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej.
• Poznanie stanowisk orzecznictwa administracyjnego i literatury prawniczej zgodnej z tematyką szkolenia.
• Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych: skryptu/prezentacji dotyczącej przedmiotu zajęć, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, stanowisk doktryny oraz przykładami pism, decyzji, uchwał rady gminy, w tym decyzji o odmowie zasiłku celowego na pokrycie kosztów pogrzebu, uchwały rady gminy w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu, pozwu alimentacyjnego na rzecz świadczeniobiorcy zasiłku stałego, pozwu alimentacyjnego na rzecz osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS, pisma dotyczącego zamiany dożywocia na rentę.

zwiń
rozwiń
Program

1. Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego:
• Komu przysługuje i z jakiego tytułu?
• Czy przysługuje kuratorowi osoby częściowo ubezwłasnowolnionej?
• Jakie dokumenty są wymagane?
• Ile wynosi miesięczne wynagrodzenie za sprawowanie opieki?
• Czy wynagrodzenie przysługuje za niepełny miesiąc?
• Za jaki okres przysługuje wynagrodzenie za sprawowanie opieki?
• Który organ jest właściwy w sprawie wypłaty wynagrodzenia?
2. Sprawienie pogrzebu:
• Kiedy gmina ma obowiązek sprawienia pogrzebu?
• Jak rozumieć sprawienie pogrzebu w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego?
• Która gmina jest właściwa miejscowo do sprawienia pogrzebu osoby bezdomnej?
• Która gmina jest właściwa miejscowo do sprawienia pogrzebu osoby zmarłej w szpitalu?
• Czy OPS/CUS może pokryć koszty pogrzebu osoby zmarłej, po której przysługuje zasiłek pogrzebowy?
• Czy OPS/CUS ma obowiązek zwrotu kosztów pogrzebu zorganizowanego przez DPS dla swojego zmarłego mieszkańca, który pobierał zasiłek stały?
• Czy OPS/CUS może dochodzić zwrotu kosztów zorganizowanego pogrzebu z zasiłku pogrzebowego, a jeżeli zasiłek ten się nie należy – z masy spadkowej?
• W jaki sposób, zgodnie z obowiązującymi przepisami, OPS/CUS powinien zorganizować pogrzeb zmarłego dziecka (płodu) nieodebranego ze szpitala?
3. Wytaczanie na rzecz obywateli powództw o roszczenia alimentacyjne:
• Co to jest i na czym polega obowiązek alimentacyjny?
• Na czym polega rola procesowa kierownika OPS/dyrektora CUS w zakresie wnoszenia powództw o alimenty?
• Jak sformułować pozew kierownika OPS/dyrektora CUS o alimenty na rzecz osoby korzystającej ze świadczeń niepieniężnych z pomocy społecznej?
• Jak sformułować pozew kierownika OPS/dyrektora CUS o alimenty na rzecz osoby pobierającej zasiłek stały?
4. Skierowanie do DPS, usługi opiekuńcze z pomocy społecznej a umowa o dożywocie:
• Czym jest i na czym polega umowa o dożywocie?
• Jakie skutki wywołuje umowa o dożywocie?
• Czy i jak dożywocie można zamienić na rentę?
5. Obowiązki OPS/ CUS w kontekście ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej:
• Co należy do obowiązków OPS/CUS w związku z przepisami ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej?
• Jak wykonać rozpoznane potrzeb pacjenta centrum zdrowia 75+?

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i pracownicy OPS i CUS, wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Socjolog, specjalista organizacji pomocy społecznej, praktyk z ponad 20 letnim stażem w obszarze pomocy społecznej i administracji publicznej, ekspert w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. Współautorka ogólnopolskich publikacji z zakresu zabezpieczenia społecznego. Specjalizuje się w stosowaniu prawa pomocy społecznej w praktyce. Od ponad 10 lat prowadzi merytoryczne szkolenia i konsultacje dla kadr pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 zł netto/os. Przy zgłoszeniu do 30 maja 2024 r. cena wynosi 409 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 7 czerwca 2024 r.