• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Powołanie i sprawne funkcjonowanie rady seniorów oraz rady młodzieżowej. Dobre praktyki

Program i karta zgłoszenia

Przy zgłoszeniu do 12.06.2024 r. promocyjna cena szkolenia wynosi 399 zł netto/os.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas prezentowanego szkolenia kompleksowo przedstawimy kluczowe zagadnienia związane z powołaniem i działalnością Młodzieżowej Rady, a także Rady Seniorów: Na szkoleniu: 
• Przeanalizujemy, czym są i w jakim celu powołuje się Rady Seniorów i Młodzieżowe Rady. 
• Przyjrzymy się przepisom dotyczącym w/w rad i zasadą stosowania ich w praktyce.
• Poruszymy kwestię odpowiednio przygotowanych statutów, które są kluczowe w sprawnym działaniu obu rad.
• Porozmawiamy o budżecie przeznaczonym na ich działalność. 
• Zastanowimy się również, jak przygotować się do powołania, prowadzenia w/w rad oraz przeprowadzenia wyborów do obu rad. 
• Zaprezentujemy istotę organizacji spotkania organizacyjno-integracyjnego przed zwołaniem pierwszej sesji.
• Omówimy organizacje uroczystej pierwszej sesji rady z udziałem włodarzy, a następnie prawno-organizacyjnych podstaw działania rad w kontekście podejmowania działań na rzecz zwiększenia aktywności na obszarze jednostki.
• Przedyskutujemy rolę i istotę pracy opiekuna Młodzieżowej Rady i Rady Seniorów.
• A w ramach podsumowania szkolenia przedstawimy dobre praktyki i wskazówki na udaną współpracę między radą gminy/miasta/powiatu, a urzędem, mieszkańcami i innymi radami, odpowiemy na pytania i wskażemy praktyczne rozwiązania, które mogą przyczynić się do lepszej efektywności pracy nad powołaniem/działaniem Młodzieżowej Rady Gminy i Rady Seniorów. 
 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zdobędziesz wiedzę i umiejętności na temat powoływania rady młodzieżowej i senioralnej, ich zasad funkcjonowania, podstaw i charakteru działania oraz sposobu funkcjonowania zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o samorządzie powiatowym, ustawą o samorządzie województwa oraz ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  • Dowiesz się o możliwościach podejmowania współpracy z samorządem i społecznością lokalną oraz organizacjami pozarządowymi.
  • Poznasz dobre praktyki działania rady młodzieżowej i senioralnej, będących inspiracją i motywacją do podejmowania działań na rzecz zwiększenia aktywności w jednostkach samorządu terytorialnego.
  • Nabędziesz umiejętności, wskazówki i dobre praktyki pozwalające stać się skutecznym i odpowiedzialnym opiekunem rady młodzieżowej i senioralnej.
zwiń
rozwiń
Program

1. Znaczenie ciał doradczych (Rada Seniorów i Rada Młodzieżowa) - czym są i w jakim celu się je powołuje?
2. Co o tych radach mówią przepisy? – Ustawa o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim, ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zapisy i obowiązki vs praktyka. Kto jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji tych rad?
3. Odpowiednio przygotowany statut, kluczem efektywnego działania obu rad – w jaki sposób stworzyć żywy, prosty, konkretny i przyjemny dokument?
4. Budżet młodzieżowej rady i rady seniorów – ile powinien wynosić? Jak pozyskać i rozliczać środki? Zwrot kosztów podróży – delegacje przedstawicieli młodzieży i seniorów.
5. Przygotowanie do powołania: 
• Młodzieżowej Rady – Konsultacje, spotkania z dyrektorami szkół/osobami/stowarzyszeniami współpracującymi z młodzieżą, lekcje edukacyjne w szkołach z udziałem włodarza, spotkania z młodzieżą, prezentacja podstaw samorządu, informacja o kampanii wyborczej.
• Rady Seniorów – Konsultacje, spotkania z instytucjami/osobami/stowarzyszeniami współpracującymi z seniorami, lekcje edukacyjne w urzędzie/ośrodku pomocy społecznej/ośrodku kultury z udziałem włodarzy, spotkania z seniorami, prezentacja podstaw samorządu, informacja o kryteriach wyboru i ew. kampanii wyborczej.
6. Przeprowadzenie wyborów do: 
• Młodzieżowej Rady - Zgłaszanie kandydatów, zgody na kandydowanie i wykorzystywanie wizerunku, kampania wyborcza, wyłonienie składu. Dlaczego demokratyczne wybory do młodzieżowej rady są tak istotne?
• Rady Seniorów – omówienie różnic pomiędzy radą młodzieżową a radą seniorów. Zgłaszanie kandydatów, zgody na kandydowanie i wykorzystywanie wizerunku, kampania wyborcza, wyłonienie składu.
7. Dobry start młodzieżowych radnych i radnych seniorów - Spotkanie organizacyjno-integracyjne przed pierwszą sesją, wprowadzenie w rolę radnych, wyłonienie liderów.
8. Pierwsza sesja ciał doradczych – Przygotowanie, ślubowanie, udział włodarza i osób współpracujących z młodzieżą i seniorami. Wybór prezydium, identyfikacja wizualna radnych. 
9. Prawno-organizacyjne podstawy działania obu rady w kontekście podejmowania działań na rzecz zwiększenia aktywności na obszarze gminy/miasta/powiatu – dobre praktyki, zakres działań i możliwości obu rady młodzieżowej i senioralnej.
10. Prowadzenie rad młodzieżowych i seniorów: 
• Opiekun młodzieżowej rady – wskazanie kandydatów, wybór opiekuna przez młodzież i Radę Gminy. Aspekty pracy, zadania opiekuna (motywacja, dialog obywatelski, kierunek działania, organizacja pracy młodzieżowej rady, dobre praktyki). Czy da się być dobrym, konkretnym i wymagającym opiekunem? Czy Młodzieżowa Rada może mieć więcej niż jednego opiekuna?
• Czy rada seniorów może mieć opiekuna? - omówienie różnic pomiędzy radą młodzieżową a radą seniorów. Prezentacja możliwości osoby odpowiedzialnej za radę seniorów.
11. Współpraca młodzieżowej rady i rady senioralnej z radą gminy/miasta/powiatu, urzędem, mieszkańcami i innymi radami – recepta na udaną współpracę z korzyścią dla samorządu.
12. Feedback postawą współpracy i działalności – „wywiadówka” dla rodziców młodzieżowych radnych, dialog i wymiana doświadczeń z samorządowcami i organizacjami działającymi na rzecz młodzieży i seniorów. Czy efektywnie działające rady ma wpływ na postrzeganie włodarza?
13. Odpowiedzi na pytania – dyskusja, wymiana doświadczeń między uczestnikami szkolenia.
14. Podsumowanie szkolenia.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie jest dedykowane dla opiekunów młodzieżowych rad, osób odpowiedzialnych za rady seniorów, kierowników JST, sekretarzy, pracowników JST współpracujących z radami młodzieżowymi i senioralnymi, bądź planujących jej utworzenie.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Opiekun Młodzieżowej Rady, współtwórca utworzenia Rady Seniorów i pracownik Urzędu Gminy w jednej z największych gmin wiejskich w Polsce. Radny jednej z Dolnośląskich gmin. Jako były radny Młodzieżowej Rady, kierownik, wychowawca wypoczynku, animator czasu wolnego, a także osoba odpowiedzialna za wdrażanie polityki senioralnej, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą i seniorami, a także kilkuletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia Biura Rady Gminy i skutecznej współpracy z radnymi. Członek zespołu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, a także zespołu ds. dostępności.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 439 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Przy zgłoszeniu do 12.06.2024 r. promocyjna cena szkolenia wynosi 399 zł netto/os.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 20 czerwca 2024 r.