• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Waloryzacja w kontraktach publicznych

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu dotyczącym waloryzacji wynagrodzeń wykonawców realizujących umowy w sprawie zamówień publicznych. Temat zmiany wynagrodzeń w kontraktach publicznych wywołuje wciąż wiele pytań i trudności dla instytucji zamawiających. Szkolenie ukierunkowane jest na wskazanie kluczowych aspektów dotyczących zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w toku realizacji zamówienia, w tym w oparciu o analizę orzeczeń KIO, stanowisk organów kontroli oraz przykłady dobrych i złych praktyk kontraktowych. Zagadnienia będziemy omawiać z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego, w tym przy uwzględnieniu regulacji tzw. specustawy waloryzacyjnej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie oraz uporządkowanie wiedzy w zakresie zarządzania kontraktami publicznymi.
• Poznanie bieżącego orzecznictwa KIO, organów kontroli i sądów powszechnych w zakresie waloryzacji.
• Przedstawienie analizy klauzul formułowanych przez zamawiających (case study).
• Zdobycie umiejętności identyfikacji stopnia skuteczności klauzul waloryzacyjnych.
• Zdobycie umiejętności identyfikacji kluczowych obszarów weryfikacji zasadności waloryzacji kontraktu w sposób pierwotnie nieprzewidziany.
• Wskazanie dobrych praktyk w obszarze waloryzacji kontraktów publicznych.
• Przedstawienie analizy stopnia ryzyk zaniechania waloryzacji wynagrodzenia / dokonania waloryzacji.
• Uzyskanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości związane z tematem zajęć.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Mechanizmy rozliczenia realizacji zamówienia, a efektywność ekonomiczna kontraktu.
2. Waloryzacja, a reżim finansów publicznych.
3. Klauzule waloryzacyjne w umowach o zamówienia publiczne.
4. Waloryzacja wynagrodzenia podwykonawców.
5. Adaptacyjna zmiana wysokości wynagrodzenia wykonawcy w oparciu o aneks do umowy.
6. Waloryzacja w formie ugody.
7. Ryzyka negatywnych konsekwencji w przypadku popełnienia błędów przy waloryzacji.
 

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Partner kierujący Działem Prawa Zamówień Publicznych Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu. Autor szeregu publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących zamówień publicznych oraz prawa administracyjnego, doświadczony trener prowadzący liczne szkolenia dla zamawiających i wykonawców działających w branży odpadowej. Doradca prawny jednostek samorządu terytorialnego i spółek komunalnych w licznych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w trybie in house.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenia skierowane jest do osób odpowiedzialnych za sporządzenie dokumentacji zamówienia, nadzorujących realizację umów o zamówienia publiczne, odpowiedzialnych za nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych w instytucjach zamawiających, wykonawców uczestniczących w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, a także podwykonawców umów o zamówienia publiczne.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 28 czerwca 2023 r.