• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zamówienia publiczne od strony finansowo-księgowej. Odpowiedzialność i dyscyplina finansów publicznych w zamówieniach publicznych

online

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z zamówień publicznych. Proponowane szkolenie zamówienia publiczne będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy specjalista ds zamówień publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

W procedurach zamówień publicznych o wartości zamówienia poniżej 130 000 zł oraz tych objętych przepisami i trybami wskazanymi w ustawie pzp zamawiający musi dysponować wiedzą na temat przygotowania, prowadzenia postępowania oraz zasad realizacji umów, form ich zawarcia oraz wymagań, które muszą lub powinny w tych umowach się znaleźć. Ważnym elementem, niezbędnym do prawidłowego realizowania zamówień publicznych, jest dbałość o stronę finansową ich udzielana. Podczas proponowanego szkolenia omówimy zagadnienia z zakresu przygotowywania, udzielania i realizacji zamówień publicznych pod względem dbałości o kwestie finansowo-księgowe. Przeanalizujemy przypadki i okoliczności naruszenia przepisów ustawy pzp, które stanowią o możliwości postawienia zarzutu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Przedstawimy przykłady poparte zarzutami i konsekwencjami, które poniósł kierownik jednostki lub jego pracownicy, co sprawi, że uczestnicy szkolenia będą mogli w przyszłości ustrzec się przed takimi sytuacjami.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przedstawienie, w praktyczny sposób, na gotowych schematach i dokumentach, elementów związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowania oraz realizacji umowy w aspekcie finansowym i w kontekście odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
• Wskazanie jakie niebezpieczeństwa niesie brak wiedzy i doświadczenia osoby odpowiadającej finansowo za zamówienia publiczne w procedurach o wartości poniżej progu stosowania ustawy pzp oraz gdy wartość zamówienia jest równa lub powyżej 130 000 zł.
• Zaprezentowanie schematu postępowania dla osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne oraz zdefiniowanie punktów krytycznych w zakresie odpowiedzialności.
• Poznanie odpowiedzi na często zadawane pytania:
- Czy osoba odpowiadająca finansowo powinna/ma obowiązek zaakceptować wybór trybu/SWZ?
- Czy główna księgowa ma obowiązek składać oświadczenie z art. 56 w zakresie „niekaralności” oraz oświadczenie o braku konfliktu interesu (art. 56 ust. 2 i ust. 3 ustawy pzp)?
- Czy obowiązkiem osoby odpowiedzialnej finansowo za zamówienia publiczne jest nadzór nad przygotowaniem i prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego?
- Jakie naruszenia przepisów ustawy pzp mogą być podstawą do postawienia zarzutów naruszenia dyscypliny finansów publicznych?
- Komu najczęściej jest stawiany zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych? Czy zawsze kierownikowi jednostki?
• Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności pozwalających na weryfikację sposobu przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia przez osoby, które sprawują w jednostce nadzór finansowy.
• Poznanie najczęściej popełnianych błędów i występujących nieprawidłowości, co pozwoli w przyszłości uniknąć błędów, które czasami mogą skończyć się naliczeniem korekty finansowej, sporami z wykonawcą w sądach, odstąpieniem od umowy czy postawieniem zarzutu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
• Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych a w tym:
- Niezbędnego zestawu aktów prawnych koniecznych do przygotowania czy prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
- Przykładowych rozwiązań omawianych na szkoleniu dotyczących strony finansowej i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
- Opinii i interpretacji pomocnych w podejmowaniu decyzji związanej z zamówieniami publicznymi.
- Prezentacji w formacie pdf, na podstawie której są omawiane zagadnienia objęte programem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Program

1. Aktualny stan prawny – zestawienie przepisów i wymagań obowiązujących w dniu prowadzenia szkolenia. Praktyczne uwagi dotyczące zamówień w aktualnym stanie prawnym.
2. System zamówień publicznych – analiza punktów krytycznych. Strona finansowa zamówień.

• Postępowania o wartości poniżej 130 000 zł.
• Postępowania o wartości równej lub powyżej 130 000 zł.
• Rodzaj przedmiotu zamówienia.
• Tryb postępowania.
• Analiza potrzeb i wymagań – wpływ na procedurę i realizację umowy.
• Kryteria oceny ofert.
• Zmiany w umowie.
• Pozostałe elementy składowe mające wpływ na przygotowanie projektu umowy, w tym zmianę wynagrodzenia.
3. Regulacje prawne – zestawienie oraz punkty kluczowe.
• Ustawa pzp.
• Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
• Kodeks Cywilny.
• Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.
• Umowy wynikające ze źródła finansowania – środki unijne.
• Inne …
• Punkty krytyczne – analiza przykładowych projektów umów w dostawach, usługach lub robotach budowlanych.
4. Strona finansowa zamówień publicznych.
• Plany zamówień, wartość zamówienia, plany finansowe.
• Przedmiot zamówienia – ilość / rodzaj / zakres.
• Kryteria oceny ofert – strona finansowa odpowiedzialności za nieprawidłowości w budowaniu kryteriów oceny ofert.
• Wadium – zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Strona finansowa oraz weryfikacja przedłożonych dokumentów.
• Finansowanie zamówienia – informacja na stronie prowadzonego postępowania.
• Negocjacje z wykonawcami - strona finansowa.
• Projekt umowy - waloryzacja umowy i obowiązek wskazania wartości – zobowiązanie finansowe.
• Realizacja umowy – zmiany i ich weryfikacja.
• Inne.
5. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy pzp czy aktów prawnych mających bezpośredni lub pośredni wpływ na system zamówień publicznych.
• Odpowiedzialność karna – zestawienie regulacji, przykłady.
• Odpowiedzialność pracownika - przykłady.
• Naruszenie dyscypliny finansów publicznych – przykłady. Główna Komisja Orzekająca – wybrane tezy związane z zamówieniami publicznymi.
• Umowa o dofinansowanie – naruszenie umowy/przepisów - konsekwencje.
• Lista sprawdzająca dla postępowania w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1) oraz w trybie zamówienia z wolnej ręki.
6. Panel dyskusyjny.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy zamawiających, członkowie komisji przetargowych, osoby sprawujące nadzór nad zamówieniami publicznymi, osoby kontrolujące zamówienia publiczne, wykonawcy uczestniczący w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, bez względu na wartość zamówienia, podwykonawcy w zamówieniach publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Jeden z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień publicznych w Polsce. Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994 roku – doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi zamówień publicznych. Trener zamówień publicznych wpisany w 1994 r. na listę Prezesa UZP w zakresie: dostaw, usług, usług informatycznych oraz robót budowlanych. Autor licznych publikacji i artykułów. W latach 1995-2006 wpisany na listę arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wiedza praktyczna sprawdza się przy konsultacjach w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań, weryfikacji ogłoszeń o zamówieniu i treści specyfikacji czy budowaniu rozwiązań organizacyjnych. Prowadzi szkolenia na terenie całego kraju. Posiada cenny zbiór doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań. Praktyk w trzech płaszczyznach: zamawiający, wykonawca i kontrola zamówień. Każdego roku w jego szkoleniach bierze udział kilka tysięcy osób (średnio w roku ok. 120 szkoleń jedno/dwu lub trzydniowych), a częste konsultacje i doradztwo (także telefoniczne) prowadzi od 28 lat. W rankingach popularności osób prowadzących szkolenia niezmiennie zajmuje czołowe pozycje.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20 czerwca 2023 r.