Księgowość w jednostkach pomocy społecznej w 2023 roku

. W przypadku zgłoszenia do 1 lutego cena wynosi 615 PLN netto/os.

Ważne informacje o szkoleniu

Początek roku jest doskonałym czasem, by uporządkować dokumenty z zakresu prowadzenia księgowości w jednostce, przypomnieć zasady dotyczące zamknięcia roku, inwentaryzacji czy gospodarki kasowej, dlatego też proponujemy Państwu uczestnictwo w dwudniowym szkoleniu, podczas którego prowadząca przekaże uczestnikom wiedzę z zakresu księgowości jednostek pomocy społecznej. Wskaże także, jak prawidłowo wykonywać czynności związane m. in. z procesem zamknięcia roku, podsumowaniem i zamknięciem inwentaryzacji, obiegiem i kontrolą dokumentów księgowych w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej.

Ponadto, podczas zajęć, szczególną uwagę poświęci przeanalizowaniu kwestii z zakresu rozwiązań ewidencyjnych, prowadzenia gospodarki kasowej, druków ścisłego zarachowania, gospodarowania majątkiem ruchomym i nieruchomościami jednostki oraz aspektów związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, a każdy z uczestników otrzyma przykładowe zarządzenia, instrukcje oraz inne dokumenty w zakresie gospodarki kasowej, magazynowej, funduszu socjalnego czy przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poznanie zasad rachunkowości budżetowej jednostek pomocy społecznej, zdobycie praktycznych sugestii w zakresie tworzenia wewnętrznych zasad (polityki) rachunkowości, klasyfikacji zdarzeń gospodarczych o charakterze majątkowym, zamykania roku obrotowego, księgowania kosztów na przełomie roku czy rocznych przeksięgowań oraz innych nietypowych i problemowych sytuacji dotyczących księgowań.
 • Wskazanie odpowiedzialności i obowiązków kierownika jednostki pomocy społecznej, głównego księgowego oraz pracowników merytorycznych za prawidłowe prowadzenie księgowości i gospodarki finansowej w jednostce.
 • Przedstawienie i analiza dokumentów niezbędnych do właściwego prowadzenia księgowości i gospodarki finansowej w jednostce, z uwzględnieniem ostatnich zmian prawnych w przepisach.
 • Omówienie kwestii problemowych wraz z przykładami możliwych rozwiązań.
 • Uzyskanie odpowiedzi między innymi na następujące pytania:
 • Jakie obowiązki dotyczące prawidłowego prowadzenia księgowości i gospodarki kasowej spoczywają na kierowniku jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, a jakie na głównym księgowym czy pracowniku?
 • Co musi, a co może zawierać polityka rachunkowości?
 • Na co należy zwrócić uwagę przed zamknięciem roku obrotowego 2022 i otwarciem roku 2023?
 • Jakie zapisy ująć w funduszu socjalnym w roku 2023 w jednostkach pomocy społecznej?
 • Jak księgować koszty na przełomie roku 2022/2023?
 • Jak ewidencjonować i znakować środki trwałe, wartości niematerialne i prawne?
 • Jak prawidłowo likwidować składniki majątkowe w jednostce?
 • Jak właściwie przeprowadzić inwentaryzację w kontekście zamknięcia roku budżetowego 2022?
 • Co zrobić w przypadku niedoborów?

Otrzymanie obszernych materiałów z załącznikami, w tym: przykłady księgowania zdarzeń gospodarczych, szereg dokumentów do wykorzystania w jednostce, tj. przykładowa polityka rachunkowości, przykładowe instrukcje i regulaminy.

zwiń
rozwiń
Program

I dzień – 21 lutego:
1. Obowiązki i odpowiedzialność kierownika jednostki pomocy społecznej, głównego księgowego oraz pracowników merytorycznych w zakresie księgowości i gospodarki finansowej.
2. Zasady tworzenia, aktualizowania oraz elementy składowe polityki rachunkowości dla jednostek pomocy społecznej (część obligatoryjna i fakultatywna) – przykładowa polityka.
3. Czynności przed zamknięciem roku obrotowego 2022 i otwarciem roku 2023.
4. Koszty na przełomie roku 2022/2023 i przeksięgowania roczne.
5. Tworzenie, obieg i kontrola dokumentów księgowych – przykładowa instrukcja.
6. Gospodarka kasowa 2023 – przykładowa instrukcja.
7. Ewidencja księgowa środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym (rachunku sum depozytowych) – przykładowy regulamin przechowywania depozytów.
8. Gospodarka drukami ścisłego zarachowania – przykładowa instrukcja.
9. Zasady tworzenia funduszu socjalnego w roku 2023 w jednostkach pomocy społecznej:

 • ewidencja, 
 • gospodarowanie,
 • korekta – przykładowe księgowania i regulamin. 
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, główni księgowi oraz pracownicy merytoryczni którzy tworzą, kontrolują, dekretują i księgują dokumenty księgowe oraz odpowiadają merytorycznie za różne obszary księgowości.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomistka, pedagog, specjalistka z zakresu finansów publicznych, długoletnia księgowa w jst. Autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych oraz rachunkowości. Wykładowca na uczelni wyższej. Praktyk, który dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu w jasny i zwięzły sposób przekazuje sprawdzone metody pracy służb księgowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 665 PLN netto/os. W przypadku zgłoszenia do 1 lutego cena wynosi 615 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 16 lutego 2023 r.