Ustanawianie pomników przyrody, użytków ekologicznych, stanowisk dokumentacyjnych oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych

Zapraszamy na szkolenie dotyczące ustanawiania pomników przyrody, użytków ekologicznych, stanowisk dokumentacyjnych oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, co stanowi ważne zadanie samorządu.

Ważne informacje o szkoleniu

Ustanawianie lub zmienianie uchwał w sprawie pomników przyrody, użytków ekologicznych, stanowisk dokumentacyjnych oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych wielokrotnie przysparza problemów natury prawnej, organizacyjnej i finansowej. Często dla samorządów gminnych niejednoznaczne są kwestie finansowania FOP lub znakowania i wykonywania działań pielęgnacyjnych na obiektach chronionych. Również likwidowanie FOP wymaga dobrego rozeznania prawnego i merytorycznego z zakresu ochrony przyrody. Dokonywane w przeszłości częste zmiany przepisów prawa w tym zakresie wygenerowały wiele niejasności i zawiłości, co do obecnych kompetencji i zakresu możliwych działań gmin.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Na szkoleniu, krok po kroku, systemowo, zostanie omówiony proces stanowienia FOP oraz obowiązki gmin w zakresie indywidualnych form ochrony przyrody. Wyjaśnione zostaną możliwości wykonywania działań ochronnych na rzecz FOP. Ponadto omówione zostaną zasady zmian uchwał ws. FOP oraz likwidowanie (znoszenie) FOP.

zwiń
rozwiń
Program

1. Pomniki przyrody, użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne oraz zespoły przyrodniczo-krajobrazowe – jakie obiekty mogą zostać objęte ochroną: Definicje legalne. Zakazy i ograniczenia. Wpływ na władanie, przestrzeń publiczną i prawo miejscowe. Sankcje za naruszanie zakazów FOP.
2. Organy ustanawiające FOP-y – dawniej i dziś.
3. Inicjatywa uchwalenia FOP:

• Wniosek czy z urzędu?
• Spełnienie kryteriów FOP.
• Merytoryczna weryfikacja wartości przyrodniczej.
• Zgoda właściciela gruntu.
4. Procedowanie uchwały ws. utworzenia FOP:
• Zapis projektu uchwały – część normatywna. Załączniki do projektu uchwały. Uzgadnianie projektu uchwały. 
• Uchwalenie uchwały.
• Przesłanie uchwały do publikacji w dz. urzędowym województwa. Wejście w życie uchwały.
5. Obowiązki gminy wynikające ustanowienia FOP:
• Wprowadzenie stosownych informacji do gminnej ewidencji FOP.
• Przekazanie informacji do CRFOP.
• Przekazanie informacji do Regionalnego RFOP.
• Oznakowanie FOP. Okresowa weryfikacja stanu FOP.
• Wykonywanie działań ochronnych na rzecz FOP.
• Współdziałanie z innymi podmiotami przy prowadzeniu działań ochronnych na rzecz FOP.
6. Zmiana stanu FOP powodująca konieczność zmiany uchwały lub zniesienie FOP: Pogorszenie stanu FOP. Czynniki naturalne. Negatywne oddziaływania wynikające z działań ludzi. Kolizja FOP z inwestycjami.
7. Możliwości zniesienia FOP.
8. Czy ustanawianie i opieka nad FOP opłacają się gminie?
9. Przepisy prawne, wytyczne i literatura.
10. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Urzędnicy gmin oraz radni zaangażowani w stanowienie i nadzór nad indywidualnymi formami przyrody.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Biolog, pedagog. Ekspert z dziedzin: botanika, leśnictwo, ochrona przyrody, wody powierzchniowe. Wykładowca dysponujący doświadczeniem nabytym w instytucjach i urzędach państwowych, w tym w korpusie SC. Pracował m.in. w Parku Narodowym, PGL Lasy Państwowe, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, PGW Wody Polskie. Od 2014 r. współpracuje z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 23 kwietnia 2021 r.