• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Fundusz sołecki. Praktyczne aspekty uchwalania, przyznawania i wykorzystania środków funduszu

online

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 28 marca 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie fundusz sołecki i jego wykorzystywanie w związku z ustawą o funduszu z uwzględnieniem roli sołtysów i zebrań wiejskich,

Ważne informacje o szkoleniu

Fundusz sołecki to nic innego jak pula środków finansowych wyodrębniona w budżecie oddana w dyspozycję sołectwu na realizację przedsięwzięć mających na celu poprawę jakości życia na danym terenie gminy. Podczas proponowanego szkolenia krok po kroku zaprezentujemy jak powinien być rozdysponowany fundusz sołecki i jak wiele to może przynieść korzyści dla lokalnej społeczności. Omówimy również zasady uchwalania, funkcjonowania i rozliczania funduszu sołeckiego, a tym samym udzielimy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Wskazanie jak i co można sfinansować z funduszu sołeckiego, kto jest dysponentem i jakie są zasady gospodarowania funduszem sołeckim, co ma zrobić sołectwo i na jakich zasadach, aby otrzymać środki z funduszu sołeckiego, czy istnieją możliwości dokonywania zmian we wnioskach.
• Omówienie zasad organizacji zebrań wiejskich dotyczących przyjęcia zadań realizowanych z funduszu sołeckiego.
• Przedstawienie zasad tworzenia, funkcjonowania, sporządzania dokumentów - w tym uchwał i preliminarza kosztów, szacowania wartości przedsięwzięć i dokonywania rozliczeń z wydatkowanych środków funduszu sołeckiego oraz dysponowania mieniem zakupionym z funduszu sołeckiego.
• Wskazanie najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości oraz zaprezentowanie prawidłowego sposobów postępowania i dobrych praktyk.
• Udzielenie odpowiedzi na pojawiające się pytania i wątpliwości związanych z tematem zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Jednostki pomocnicze gminy:
• Ogólna charakterystyka.
• Tryb tworzenia.
• Zadania.
• Mienie i gospodarka finansowa.
• Kontrola i nadzór nad sołectwem.
2. Organy sołectwa i ich wzajemne relacje.
3. Podstawowe przepisy oraz zasady tworzenia i wykorzystania funduszu.
4. Harmonogram działań (zakres i obowiązujące terminy rozliczeń).
5. Zasady ustalania wysokości funduszu, kwota bazowa i fundusz sołecki – kolejność działań.
6. Rola i zadania sołtysa, mieszkańców, zebrania wiejskiego w zakresie wnioskowania i przeznaczenia funduszu – omówienie protokołu z zebrania, uchwały, wniosku z uwzględnieniem obowiązujących terminów.
7. Kryteria przedsięwzięć do sfinansowania z funduszu sołeckiego – omówienie przykładów.
8. Przedsięwzięcia wspólne – zasady, ograniczenia i dokumentowanie.
9. Tryb weryfikacji wniosku – akceptacja lub przyczyny oraz skutki odrzucenia wniosku: uprawnienia wójta, sołtysa oraz rady gminy.
10. Zmiana wniosku w trakcie roku budżetowego oraz zasady wykorzystania środków „zaoszczędzonych z funduszu” – skutki organizacyjne i finansowe.
11. Uchwała budżetowa – terminy, tryb podejmowania i zabezpieczenie środków na fundusz.
12. Nadzór i kontrola nad środkami funduszu.
13. Zasady zwrotu z budżetu państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.
14. Orzecznictwo – wybrane przykłady.
15. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Zajęcia adresowane są do kierowników JST, sekretarzy, pracowników JST pilotujących realizację zadań z funduszu sołeckiego jak również sołtysów, rad sołeckich, radnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na WPiA UŁ; specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, etyki pracownika samorządowego, zakładów opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego, w tym współautor Encyklopedii Samorządu Terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 28 marca 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 5 kwietnia 2024 r.