• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Przełom kadencji. Aktualne zagadnienia w bieżącej pracy i praktyczne rozwiązania. Abc funkcjonowania organu stanowiącego JST i biura rady

Przy zgłoszeniu do 4 marca 2024 r. cena: 399 PLN netto/os.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponowane szkolenie swoim zakresem obejmuje zagadnienia dotyczące organizacji i funkcjonowania rady oraz kwestii związanych z pracą organu stanowiącego na przełomie kadencji. Omówimy zagadnienia dotyczące m.in. realizacji uprawnień kontrolnych rady, komisji rewizyjnej oraz poszczególnych radnych. Wskażemy rozwiązywania problemów pojawiających się w bieżącej pracy jak np. rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji czy analizy oświadczeń majątkowych. Przeanalizujemy najistotniejsze kwestie i różnice między „normalną” pracą rady, radnego i  biura rady, a czasem zakończeniem kadencji organów JST. Omówimy również podstawowe zagadnienia dotyczące przygotowania się do rozpoczęcia nowej kadencji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobędziesz, uzupełniasz o uporządkujesz wiedzę w zakresie sposobu działania i funkcjonowania rady na przełomie kadencji.
 • Poznasz zasady obiegu dokumentów wpływających do rady oraz m.in. zasady naliczania i rozliczania diet radnych, rozliczanie delegacji służbowych, zapewnienie obsługi techniczno-organizacyjnej sesji rady i posiedzeń komisji.
 • Uzyskasz odpowiedzi na pytania i wątpliwości dotyczące zagadnień związanych z przełomem kadencji tj. jej zakończeniem, o sposobach procedowania niezakończonych spraw, przygotowaniu dokumentacji, czynnościach dotyczących podsumowania pracy rady i obowiązków pracowników, również w kontekście rozpoczynającej się w maju br. nowej kadencji organów.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Zagadnienia ogólne i przykładowe pytania, które będą przedmiotem analizy:
 • Ramy prawne funkcjonowania organów JST: Gdzie jest granica samodzielności gminy w wykonywaniu jej zadań? Czy nadzór wyłącznie wojewody i w jakim zakresie?
 • Wzajemna relacja organów gminy – organ stanowiący a wykonawczy: Który z organów jest ważniejszy? Jakie są główne zależności między nimi? kto reprezentuje JST na zewnątrz? Jak powinno wyglądać właściwe współdziałanie organów na przełomie kadencji?
 • Status prawny radnego - podstawowe prawa i obowiązki: Jak i kiedy potrącać dietę radnemu? A co w sytuacji gdy jest dodatkowo sołtysem? A jak to robić w okresie końca kadencji i początku nowej?
 1. Organizacja rady i zadania biura rady i przykładowe pytania:
 • Organizacja i zasady działania rady, rola i zadania przewodniczącego rady: Czy rola przewodniczącego ogranicza się tylko do organizacji pracy rady i prowadzenia obrad? Jakie należy podjąć końcowe działania w kadencji - podsumowanie pracy rady i komisji?
 • Obsługa techniczno-organizacyjna rady przez biuro rady, relacje służbowe i współpraca z przewodniczącym rady: Czy przewodniczący lub radny może wydawać polecenia wszystkim pracownikom urzędu i jednostek? Co należy sprawdzić i jakich czynności dokonać, aby rozliczyć radnych i komisje na koniec kadencji?
 • Właściwe przygotowanie sesji i komisji, współpraca przy przygotowaniu porządku obrad: Czy można jeszcze procedować w trybie zdalnym? Zawiadamianie elektroniczne radnych o sesji? Czy ostatnie sesje rady i komisji oraz pierwsze różnią się znacząco od tych “normalnych”?
 • Sprawny przebiegi obrad rady: jakie są uprawnienia przewodniczącego w zakresie tzw. policji sesyjnej? Co w przypadku prób prowadzenia kampanii wyborczej przez osoby przebywające na sesji?
 • Procedury w zakresie przeprowadzania głosowania nad uchwałami i innymi dokumentami rady: Udział w głosowaniu radnego, który ze względu na swój interes prawny podlegał wyłączeniu powoduje każdorazowo nieważność uchwały?
 • Obowiązki dot. zapewnienia jawności i dostępności cyfrowej: jak skutecznie i tanio realizować obowiązkową transkrypcję nagrań z sesji? Na co zwrócić uwagę?
 • Obieg dokumentów wpływających do rady, zasady naliczania i rozliczania diet radnych, rozliczanie delegacji służbowych, sporządzanie a zatwierdzanie protokołów z posiedzeń rady i komisji: Niezatwierdzony protokół – udostępniać? A co zrobić z protokołem ostatniej sesji, która będzie odbywać się końcem kwietnia br.?
 • Funkcjonowanie komisji rady, zadania przewodniczących komisji i radnych: Czy komisje to organy gminy? Dwie czy więcej obligatoryjnych komisji rady? Czy jest wymagane sprawozdanie w związku z zakończeniem kadencji rady?
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy biur rady. W szczególności osoby, które rozpoczęły wykonywanie zadań związanych z obsługą organów stanowiących (np. pracą w biurze rady, samodzielne stanowiska ds. obsługi rady) oraz osoby, które chcą usystematyzować swoją wiedzę i poznać aktualną interpretację poszczególnych zagadnień w funkcjonowaniu rady, które ulegają ciągłym zmianom.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony szkoleniowiec z zakresu procedur postępowania w JST, praktyk, od 2006 lat Sekretarz Gminy i Miasta. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, specjalność administracja samorządowa oraz drugiego kierunku UJ: Europeistyka. Trener z praktycznym doświadczeniem w zakresie funkcjonowania administracji oraz zarządzania jednostką samorządu terytorialnego. Zajmuje się m.in. nadzorem nad sprawami związanymi z organizacją pracy urzędu i współpracą z radą. Wykładowca akademicki na studiach podyplomowych w zakresie samorządu terytorialnego, administracji i prawa publicznego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. UWAGA! Przy zgłoszeniu na szkolenie do 4 marca 2024 r. cena: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 20 marca 2024 r.